“Mert egy gyermek születik nékünk”

“Mert egy gyermek születik nékünk”

Ézsaiás 9:6 Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!

Karácsonyi hangulatban ebből a versből kiindulva indítottuk az alkalmat.  Nyitó kérdésként arról beszéltünk, hogy miért jött el a Megváltó, miért küldte el Őt Isten az Atya. Blanka az I. Mózes 3:15-t említette, Ani pedig János 3:16-t.

I. Mózes 3:15 És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.

János 3:16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

De az is elhangzott, hogy Isten az igazságossága miatt küldte el Jézust.

Én az Efézus 1:6,12,14-et említettem … hogy legyünk az Ő kegyelme dicsőségének magasztalására. Háromszor is említi ezt a fejezetben Pál.

Aztán arról beszéltünk, hogy Attila múlt vasárnap a Minek nevezzelek? címet adta a tanításnak. Arról beszélt, hogy a zsidóknál 8 naposan kapták a gyermekek a nevüket és milyen meghatározó volt a név. Jákob pl. csalót jelentett.  De mint most a magyar törvények szerint is, így akkor is lehetett nevet változatni. Jákobból Izrael lett, Kéfásból Péter, Saulból Pál. Életünkben érdekes lehet a nevünk, kapunk egy-két becenevet és Istentől is kapunk egy nevet. Az életünk során van egy pár nevünk.

De Jézusnak itt a Ézsaiás 9:6-ban kapásból 5 nevet sorol fel az Ige. És mennyi neve van még? Világ világossága, élet kenyere, Ő az út az igazság és az élet …

Aztán az Ézsaiás 11:1-2 -ről beszéltünk, hogy itt egy versen belül a Szentléleknek mennyi neve van. De az újszövetségben is hívják Segítőnek, Párfogónak, Vígasztalónak …

Ézsaiás 11:1-2 És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik. Akin az Úrnak lelke megnyugoszik: bölcseségnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke.

Aztán az ószövetségben is mennyi módon ismerték, hívták Isten nevét: Adonai, El Shaddai, Elohim …

Egy egész könyvet meg lehet Isten neveivel tölteni. Miért van ennyi neve?

Azért, hogy ennyi módon megismerhessük Őt. Persze mondja az Ige, hogy Jézus a jó pásztor, de ismerem-e az Urat úgy, mint ahogy Dávid ismerte a 23 zsoltár szerint: “Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm”. Jézus a világ világossága, de ismerem-e úgy Őt, mint az én világosságom (Zsoltárok 27:1). Ő-e az én üdvösségem, az életemnek erőssége, a kősziklám, a szabadulásom, az oltalmam, a menedékem (Zsoltárok 27:1 ; 62:6-9)

Mondtátok, hogy amikor olvassátok az Igét néha még Annában vagy éppen Jónásban is felismeritek magatokat.

Jézus az igazság, de el tudom-e mondani, hogy Ő az én igazságom. Ha mondjuk van egy szívtelen, kegyetlen főnököm, akkor meddig kell tűrnöm? Isten akarja-e ezt vagy nem?

Kissé megosztó téma volt ez, ezért nem mentünk bele nagyon. De az igeversek melyet említettem az I. Péter 2:18-21.

I. Péter 2:18-21 A cselédek teljes félelemmel engedelmeskedjenek az uraknak; nem csak a jóknak és kíméleteseknek, de a szívteleneknek is. Mert az kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért tűr keserűségeket, méltatlanul szenvedvén. Mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul veretve tűrtök? de ha jót cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves dolog Istennél.

El tudom-e mondani azt, hogy Jézus az én igazságom? Mikor Jézusról azt olvassuk, hogy bűnt nem cselekedett, a szájában álnokság nem találtatott, hogy szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott, hogy szenvedvén nem fenyegetőzött akkor mire gondolunk?

Valahogy, amikor “helyre rakunk” egy embert, akkor nem fogunk tudni neki Jézusról beszélni, neki bizonyságot tenni. Pedig az írás azt mondja, hogy mindig készek legyünk megfelelni mindenkinek a bennünk lévő reménységről (I. Péter 3:15).

Más. El tudom mondani bizonyosan, hogy az Úr tud erőt adni, azt is hogy Ő erős Isten, de el tudom-e mondani, hogy Ő bennem az erős. Sokszor azért imádkozunk, hogy adjon nekünk erőt az Úr, erősítsen meg minket. De az Úr is ezt akarja? Minket cserépedényeknek hív a Biblia. Ha azt imádkoznánk, hogy Uram mi gyengék vagyunk, nem tudjuk véghezvinni a dolgokat, csodadolgok ezek. De Uram Te vagy bennem az erős, Te vagy az én erősségem. – Miben lenne ez más?

Ahogy egyre megismerem az Urat az egy folyamat. Isten nem engedi, hogy egy szempillantás alatt megismerjük Őt és ez az Ő irgalmából van. Kicsit olyan ez, ahogyan Izrael bement az ígéret földjére.

II. Mózes 23:23 Mert az én Angyalom te előtted megyen és beviszen téged az Emoreusok, Khitteusok, Perizeusok, Kananeusok, Khivveusok és Jebuzeusok közé, és kiirtom azokat.

II. Mózes 23:29-30 De nem egy esztendőben űzöm őt ki előled, hogy a föld pusztává ne legyen, és meg ne sokasodjék ellened a mezei vad. Lassan-lassan űzöm őt ki előled, míg megszaporodol és bírhatod a földet.

V. Mózes 7:22 És lassan-lassan kiűzi az Úr, a te Istened e népeket te előled. Nem lehet őket hirtelen kipusztítanod, hogy a mezei vadak meg ne sokasodjanak ellened!

Itt azt mondja az Úr, hogy ha hirtelen kipusztította volna a népeket, akkor mi történt volna Izraellel. Isten az Ő irgalmából lassan-lassan tette ezt, amíg a népe megsokasodott. Velünk is így van ez, Isten lassan-lassan formál át minket és ez az Ő irgalmából van.

Még egy dolgot megosztottam veletek, hogy ugye Attila a névadásról beszélt, hogy minek nevezzük a gyermekeinket és mit látunk bennük. Végül is az számít, hogy a szülő mit lát a gyerekében. Ha fordítva nézzük, akkor az számít leginkább a gyermeknek, hogy a szülei minek gondolják, minek tartják, minek nevezik, hogyan bánnak vele.

Én sajnos sokáig rosszul képviseltem Istent a gyermekeim felé. Az én nevem Zoltán, ami szultánt jelent, uralkodót. És tényleg így vezettem a családomat, gyermekeimet. Uralkodóként, akinek nem lehet ellent mondani, azt kell csinálni mindenekfelett, amit én mondok. De az Úr azt mondja: Nem erővel, sem hatalommal hanem az Én Lelkemmel! (Zakariás 4:6) Oly sokszor nem az Ő szeretetével, nem az Ő Lelkével reagáltam, hanem erővel és hatalommal. Az én nevem uralkodót jelent, de az igazi uralkodó Jézus. Ő ül az én szívemnek trónján, Ő az én életem uralkodója, ezért nem szabad erővel vagy hatalommal, és ezért kell az Ő Lelkével! Várom már megtudni a nevemet, amit Isten adott nekem.

Isten áldjon